การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

1. การเชิญชวนชี้ช่องหรือจัดการให้ผู้มุ่งหวังทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท

2. โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่พึ่งพาพนักงาน

3. และให้ผู้มุ่งหวังแสดงเจตนาขอทำสัญญาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/061/8.PDF

พรบ.

เก๋ง 645.21
ก้าวหน้า โบรคเกอร์
กระบะ 967.28
ก้าวหน้า โบรคเกอร์
รถตู้ 1,182.35
ก้าวหน้า โบรคเกอร์