kawna broker

การจัดให้ลูกค้าแสดงตนของผู้เอาประกันภัยทุกกรณี อ้างถึง หนังสือจากสมาคมประกันวินาศภัย ที่ กก.30/2555 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2555
รถกลุ่ม4
รถกลุ่ม 3 <2,000 CC
รถกลุ่ม 3 >2,000 CC
รถกลุ่ม2 <2,000 CC
รถกลุ่ม2 >2,000 CC
รถกระบะ
รถตู้
เงื่อนไขความคุ้มครอง ยี่ห้อรถยนต์ที่ไม่รับ
วิธีแจ้งงานบน YOUTUBE ตารางกลุ่มรถยนต์
ดาวน์โหลดรายชื่ออู่ ไม่รับป้ายแดง

จุดเด่นของป1-HERO ไทยประกัน
จุดเด่น พิเศษ1 เคลมสด มีคู่กรณีเป็นรถไม่เก็บดีดัก
จุดเด่น พิเศษ2 มีจำหน่ายที่ก้าวหน้าเท่านั้น
จุดเด่น ป1-ประหยัดที่รับกระบะ ตู้ กลุ่ม2 3 4 5
จุดเด่น ระบุผู้ขับขี่ได้ ไม่กำหนดเบี้ยขั้นต่ำ
จุดเด่น รับรถถึง 10 ปี
จุดเด่น แรกเข้าให้NCB 30%-40%
  การให้ส่วนลดแรกเข้า NCB 110 30%
  110>2000CC 40% รหัส210 320 40%
  110>ถ้ามีใบเตือนแนบ4-50% ก็ให้ตามจริง
ให้ดาว วิเคราะห์ป1-HERO ดี ส.ค.55
5 ออกแบบตรงใจผู้ซิ้อประกัน
5 ความมั่นคงของประกัน
5 ความคุ้มค่าของราคา [เริ่มต้น 4,995]
5 รับทุกรถ เก๋ง กระบะ ตู้ [ยกเว้นรถนำเข้า]
3 จำนวนอู่เครือข่าย
5 ปัญหาการเคลม ไม่เคยถูกลูกค้าร้องเรียน
3 ขั้นตอนการส่งงาน ไม่มีเลขรับแจ้งออนไลน์

ราคา ป1-HERO1 ไทยประกัน รถกลุ่ม5 จดทะเบียนปี 2011-2007 (2554-2550)

อ้างถึง หนังสือจากสมาคมประกันวินาศภัย ที่ กก.30/2555 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2555

รถกลุ่ม5 ปี2023 ทุน450,000 ดีดัก 5,000
พิเศษ1 เคลมสด มีคู่กรณีเป็นรถไม่เก็บดีดัก
ประวัติดี ระบุผู้ขับขี่ ราคา ซื้อ
แรกเข้า
ไม่ดูเคลม
ให้เลย
30%
ไม่ระบุ 1,754.80
18-24 1,754.80
25-35 1,754.80
36-50 1,754.80
มากกว่า50 1,754.80
มีใบเตือน
แนบมา40
ก็ลดให้40%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ 1,504.42
18-24 1,504.42
25-35 1,504.42
36-50 1,504.42
มากกว่า50 1,504.42
มีใบเตือน
แนบมา50
ก็ลดให้50%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ 1,252.97
18-24 1,252.97
25-35 1,252.97
36-50 1,252.97
มากกว่า50 1,252.97
รถกลุ่ม 5ปี 2022ทุน 410,000ดีดัก 5,000
พิเศษ1 เคลมสด มีคู่กรณีเป็นรถไม่เก็บดีดัก
ประวัติดี ระบุผู้ขับขี่ ราคา ซื้อ
แรกเข้า
ไม่ดูเคลม
ให้เลย
30%
ไม่ระบุ 1,754.80
18-24 1,754.80
25-35 1,754.80
36-50 1,754.80
มากกว่า50 1,754.80
มีใบเตือน
แนบมา40
ก็ลดให้40%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ 1,504.42
18-24 1,504.42
25-35 1,504.42
36-50 1,504.42
มากกว่า50 1,504.42
มีใบเตือน
แนบมา50
ก็ลดให้50%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ 1,252.97
18-24 1,252.97
25-35 1,252.97
36-50 1,252.97
มากกว่า50 1,252.97
รถกลุ่ม 5ปี 2021ทุน 370,000ดีดัก 5,000
พิเศษ1 เคลมสด มีคู่กรณีเป็นรถไม่เก็บดีดัก
ประวัติดี ระบุผู้ขับขี่ ราคา ซื้อ
แรกเข้า
ไม่ดูเคลม
ให้เลย
30%
ไม่ระบุ 1,754.80
18-24 1,754.80
25-35 1,754.80
36-50 1,754.80
มากกว่า50 1,754.80
มีใบเตือน
แนบมา40
ก็ลดให้40%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ 1,504.42
18-24 1,504.42
25-35 1,504.42
36-50 1,504.42
มากกว่า50 1,504.42
มีใบเตือน
แนบมา50
ก็ลดให้50%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ 1,252.97
18-24 1,252.97
25-35 1,252.97
36-50 1,252.97
มากกว่า50 1,252.97
รถกลุ่ม 5ปี 2020ทุน 340,000ดีดัก 5,000
พิเศษ1 เคลมสด มีคู่กรณีเป็นรถไม่เก็บดีดัก
ประวัติดี ระบุผู้ขับขี่ ราคา ซื้อ
แรกเข้า
ไม่ดูเคลม
ให้เลย
30%
ไม่ระบุ 1,754.80
18-24 1,754.80
25-35 1,754.80
36-50 1,754.80
มากกว่า50 1,754.80
มีใบเตือน
แนบมา40
ก็ลดให้40%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ 1,504.42
18-24 1,504.42
25-35 1,504.42
36-50 1,504.42
มากกว่า50 1,504.42
มีใบเตือน
แนบมา50
ก็ลดให้50%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ 1,252.97
18-24 1,252.97
25-35 1,252.97
36-50 1,252.97
มากกว่า50 1,252.97
รถกลุ่ม 5ปี 2019ทุน 310,000ดีดัก 5,000
พิเศษ1 เคลมสด มีคู่กรณีเป็นรถไม่เก็บดีดัก
ประวัติดี ระบุผู้ขับขี่ ราคา ซื้อ
แรกเข้า
ไม่ดูเคลม
ให้เลย
30%
ไม่ระบุ 1,754.80
18-24 1,754.80
25-35 1,754.80
36-50 1,754.80
มากกว่า50 1,754.80
มีใบเตือน
แนบมา40
ก็ลดให้40%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ 1,504.42
18-24 1,504.42
25-35 1,504.42
36-50 1,504.42
มากกว่า50 1,504.42
มีใบเตือน
แนบมา50
ก็ลดให้50%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ 1,252.97
18-24 1,252.97
25-35 1,252.97
36-50 1,252.97
มากกว่า50 1,252.97

ราคา ป1-HERO1 ไทยประกัน รถกลุ่ม5 จดทะเบียนปี 2006-2003 (2549-2546)

อ้างถึง หนังสือจากสมาคมประกันวินาศภัย ที่ กก.30/2555 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2555

รถกลุ่ม 5ปี 2018ทุน 280,000ดีดัก 5,000
พิเศษ1 เคลมสด มีคู่กรณีเป็นรถไม่เก็บดีดัก
ประวัติดี ระบุผู้ขับขี่ ราคา ซื้อ
แรกเข้า
ไม่ดูเคลม
ให้เลย
30%
ไม่ระบุ 1,754.80
18-24 1,754.80
25-35 1,754.80
36-50 1,754.80
มากกว่า50 1,754.80
มีใบเตือน
แนบมา40
ก็ลดให้40%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ 1,504.42
18-24 1,504.42
25-35 1,504.42
36-50 1,504.42
มากกว่า50 1,504.42
มีใบเตือน
แนบมา50
ก็ลดให้50%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ 1,252.97
18-24 1,252.97
25-35 1,252.97
36-50 1,252.97
มากกว่า50 1,252.97
รถกลุ่ม 5ปี 2017ทุน 260,000ดีดัก 5,000
พิเศษ1 เคลมสด มีคู่กรณีเป็นรถไม่เก็บดีดัก
ประวัติดี ระบุผู้ขับขี่ ราคา ซื้อ
แรกเข้า
ไม่ดูเคลม
ให้เลย
30%
ไม่ระบุ
18-24
25-35
36-50
มากกว่า50
มีใบเตือน
แนบมา40
ก็ลดให้40%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ
18-24
25-35
36-50
มากกว่า50
มีใบเตือน
แนบมา50
ก็ลดให้50%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ
18-24
25-35
36-50
มากกว่า50
รถกลุ่ม 5ปี 2016ทุน 240,000ดีดัก 5,000
พิเศษ1 เคลมสด มีคู่กรณีเป็นรถไม่เก็บดีดัก
ประวัติดี ระบุผู้ขับขี่ ราคา ซื้อ
แรกเข้า
ไม่ดูเคลม
ให้เลย
30%
ไม่ระบุ
18-24
25-35
36-50
มากกว่า50
มีใบเตือน
แนบมา40
ก็ลดให้40%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ
18-24
25-35
36-50
มากกว่า50
มีใบเตือน
แนบมา50
ก็ลดให้50%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ
18-24
25-35
36-50
มากกว่า50
รถกลุ่ม 5ปี 2015ทุน 220,000ดีดัก 5,000
พิเศษ1 เคลมสด มีคู่กรณีเป็นรถไม่เก็บดีดัก
ประวัติดี ระบุผู้ขับขี่ ราคา ซื้อ
แรกเข้า
ไม่ดูเคลม
ให้เลย
30%
ไม่ระบุ
18-24
25-35
36-50
มากกว่า50
มีใบเตือน
แนบมา40
ก็ลดให้40%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ
18-24
25-35
36-50
มากกว่า50
มีใบเตือน
แนบมา50
ก็ลดให้50%
ตามใบเตือน
ไม่ระบุ
18-24
25-35
36-50
มากกว่า50