การขายประกัน Covid + PA

ข้อตกลงคุ้มครอง แผน 1 แผน 2
เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19) 500,000 1,000,000
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) 100,000 100,000
การสูญเสียชีวิต อวัยวะ ทุพพลภาพ (อบ.1) 100,000 200,000
การถูกฆ่าหรือทำร้ายร่างกายโดยเจตนา 50,000 100,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 100,000
ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ไม่มี ไม่มี
เบี้ยประกันภัย ต่อคน (รวมภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์)
699
1,999

หมายเหต

Covid + PA มี2 package 699 และ 1199 คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย

1. อายุ16-65 ปี

2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทย

3. มีระยะเวลารอคอย14วันสำหรับความคุ้มครองCovid19

4. ผู้เอาประกันภัย1คน สามารถซื้อประกันภัย Covid19 + ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือ ประกันภัยCovid19 + ประกันโรคมะเร็ง หรือ ประกันภัย Covid19 ได้เพียง1แผน