kawna broker

อัตราการเสียภาษีรถประจำปีสำหรับรถยนต์

วิธีคิดภาษีรถยนต์มี 2 แบบ

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จะเก็บตามความจุกระบอกสูบ (ซีซี.)

1. ความจุกระบอกสูบ (ซีซี.) บาท
1.1 600 .50
1.2 601 - 1,800 1.50
1.3 เกิน 1,800 4
2. เป็นนิติบุคคลที่มิได้เป็นผู้ให้เช่าซื้อ 2 เท่า
3. เป็นรถเก่าใช้งานมานานเกิน 5 ปี ให้ลดภาษี ร้อยละ
3.1 ปีที่ 6 10
3.2 ปีที่ 7 20
3.3 ปีที่ 8 30
3.4 ปีที่ 9 40
3.5 ปีที่ 10 และปีต่อๆไป 50

อัตราการเสียภาษีประจำปีรถยนต์คิดตามน้ำหนักรถ

น้ำหนักรถ(กิโลกรัม) 1.รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
เกิน 7 คน
1.รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด

2.รถยนต์บริการ

1.รถยนต์รับจ้าง 1.รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
2.รถยนต์ลากจูง
3.รถแทรกเตอร์ที่มีได้ใช้ในการเกษตร
ไม่เกิน 500 150 450 185 300
501 - 750 300 750 340 450
751 - 1,000 450 1,050 450 600
1,001 - 1,250 800 1,350 560 750
1,251 - 1,500 1,000 1,650 685 900
1,501 - 1,750 1,300 2,100 875 1,050
1,751 - 2,000 1,600 2,550 1,060 1,350
2,001 - 2,500 1,900 3,000 1,250 1,650
2,501 - 3,000 2,200 3,450 1,435 1,950
3,001 - 3,500 2,400 3,900 1,625 2,250
3,501 - 4,000 2,600 4,350 1,810 2,550
4,001 - 4,500 2,800 4,850 2,000 2,850
4,501 - 5,000 3,000 5,250 2,185 3,150
5,001 - 6,000 3,200 5,750 2,375 3,450
6,001 - 7,000 3,400 6,150 2,560 3,750
7,000 ขึ้นไป 3,600 6,600 2,750 4,050